کدام نت آهنگ های ساز های دیگر را در فروشگاه مایلید بگذاریم؟
تار :
7 نفر - 10.44%
سه تار :
8 نفر - 11.94%
سنتور :
7 نفر - 10.44%
باغلاما (دیوان) :
7 نفر - 10.44%
کمانچه :
7 نفر - 10.44%
گیتار :
7 نفر - 10.44%
نی :
6 نفر - 8.955%
ترومپت :
6 نفر - 8.955%
بربط :
6 نفر - 8.955%
درامز :
6 نفر - 8.955%